переработка пластика в Туркменистане
PLASTIGI ÇYKARMAK WE GAÝTADAN IŞLEMEK ÜÇIN KABUL ETMEK

Geljekde gaýtadan işlemek üçin ikinji derejeli çig mallary ýygnamak we çykarmak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris.

consectetur adipiscing elit
POLIMER ÖNÜMLERINI SATMAK, SATYN ALMAK

Hünärmenler bilen işleşiň we netijesine ynanyň!

eiusmod tempor incididunt
3- ÖNÜMÇILIK MAKSATLY HARYTLARY EKSPORT ETMEK

Galyndylary netijeli dolandyrmaga kömek edýäris.

1 2 3

Hyzmatlarymyz

Biziň kompaniýamyz galyndylary ikinji derejeli çig mallara gaýtadan işlemek maksady bilen dürli görnüşli plastik galyndylary satyn almak bilen meşgullanýar. Collectionygnamak üçin islendik mukdarda plastik galyndylary hödürleýäris, zerur bolsa ýeriňize syýahat etmäge taýýardyrys. Gaýtadan işlemek zibil taşlamakdan tapawutlanmalydyr. Gaýtadan işlemegiň maksady galyndylary ikinji derejeli çig mallara öwürmek. Plastmassanyň her görnüşi üçin amatly bahany kesgitledik, şonuň üçin dünýäni has arassalamak bilen çäklenmän, onuň üçin gowy aýlyk hem alyp bilersiňiz.

Polietilen tereftalat (PET) termoplastikanyň iň meşhur görnüşlerinden biridir. Gyzdyrylanda yzygiderliligini çalt üýtgetmek we ýiti sowadylandan soň saklamak ukyby bilen häsiýetlendirilýär.

Beýleki plastmassa görnüşleri ýaly, PET gaýtadan ulanylýar, bu bazara gymmatly we arzan önüm - granulalar we bölekler görnüşindäki ikinji derejeli polimer materialyny goýmaga mümkinçilik berýär.

“Bereketli Polimer” PET flaklaryny öndürip başlady. Işlerimizde diňe ýokary hilli çig mal - önümçilik galyndylaryny ulanýarys.

Polietilen teraftalatyň (PET) häsiýetnamasy Bu material pes elektrik geçirijiligi, ajaýyp berkligi, güýji we könelişme garşylygy bar.

Ezilen polietilen LDPE

Pressureokary basyşly polietilen iki dürli görnüşde öndürilýär: ezilen PVD polietilen we granulirlenen. Tehniki kynçylyklar sebäpli granular polietilen ezilen PVD polietileninden has gymmat. Deňeşdirip görsek, ganulalar ikinji derejeli polietileni gaýtadan işlemekde iň soňky önümdir we ezilen daş aralyk önümdir. Arzan bahasyny we şol bir wagtyň özünde ýokary hilli bolandygyny göz öňünde tutup, köp halatlarda ezilen daşdan peýdalanmak ileri tutulýar. Taýýar önümiň ajaýyp aýratynlyklary bar:

Çeýeligi; geýmäge garşylyk; Güýç. Ezilen LDPE köp pudaklarda giňden ulanylýar. Ezilen polietileniň esasynda dürli ýokary hilli gaplamalar, birnäçe awtoulag bölekleri, gurluşyk we bag filmleri öndürilýär. HDPE döwüjisi adatça bir gezek ulanylýan haltalar üçin ulanylýar, sebäbi ýokary dykyzlykly polietilen ýaly plastmassa we aç-açan däl, ýöne ondan has inçe önüm öndürip bolýar.

Gaýtadan işlenen polimer çig malynyň möhüm artykmaçlygy olaryň arzan bahasydyr - gaýtadan işlenen çig maly bäsdeşlik nyrhlaryndan Bereketli Polimer kompaniýamyz bilen habarlaşyp satyn alyp bilersiňiz.
Ikinji granula, ilkinji plastmassany, ýagny plastik galyndylary gaýtadan işlemegiň netijesidir. Häzirki wagtda plastmassa granulalary dürli plastmassa önümlerini öndürmek üçin esasy materialdyr. Plastiki granulasiýa tehnologiýasy gaty ýönekeý we gaty gymmat däl. Plastmassany granulalara gaýtadan işlemek tapgyrlaýyn amala aşyrylýar: Sortirlemek. Galyndylar görnüşi we reňki bilen bölünýär - bu etap adatça el bilen edilýär. Bölünmek. Specialörite eziji enjamlarda sortlanan galyndylary üwemek. Arassalamak we ýuwmak. Alnan ezilen çig mal gowy ýuwulýar we hapalardan arassalanýar. Guramak. Öňki tapgyrlarda alnan garyndy gowy guradyldy. Atingyladyş. Gury massa belli bir temperaturada gyzdyrylýar. Heatingyladyş temperaturasy polimeriň görnüşine baglydyr. Formasiýa. Massa ekstruziýa arkaly ýörite sapak ýaly deşikler arkaly çykarylýar. Sowatmak. Ekstruziýadan soň massa derrew sowuk suwa goýulýar. Granulalaryň emele gelmegi. Sowadylandan soň alnan sapaklar granulalara bölünýär.
“Bereketli Polymer” kompaniýasy ikinji derejeli çig mallaryň ähli görnüşleriniň eksport etmegi arkaly ekologiýany halas etmek bilen meşgullanýar. Dünýäniň islendik nokadyna eltip bermek bilen ikinji derejeli çig mallary satyn almagy bizde sargyt edip bolýar. “Gaýtadan doglan” materiallary gümrük taýdan resmileşdirmek prosesi çalt geçýär. Gaýtadan işlenenden soň, ikinji derejeli çig mallar zawodlara ibermek üçin demir ýol konteýnerlerine ýa-da awtofurgonlara ýüklenýär. Şeýle hem biz ýan resminamalary berýäris: gümrük deklarasiýasy, CT-1 sertifikaty, CMR, inwoýs, şeýle hem talap edilýän ýerde ähli zerur resminamalar.

Our picture

Biz barada

Plastigi gaýtadan işlemek boýunça “Bereketli Polymer” kärhanasy 2020-nji ýylda esaslandyryldy. Esasy işi: owradylan polietilenteraftalat (PET übtügi), ikinji derejeli owradylan polietilen öndürmek. Maksadymyz aýratyn ýygnamak mehanizmlerini ornaşdyrmagyň we köpgezeklik gaýtadan ulanmagy üpjün edýän plastmassanyň we kagyzyň galyndylaryny dolulygyna ikinji derejeli gaýtadan işlemegiň hasabyna ekologiki deňagramlylygy, serişdeleri tygşytlamagy we daşky gurşawy goramagy gazanmak. Biziň aýda 2000 tonna çenli, ýylda 20 000 tonnadan gowrak gaýtadan işlenen granulalary gaýtadan işlemek we satmak üçin zerur serişdelerimiz we enjamlarymyz bar. Biz galyndy çig mallary ammaryndan köp mukdarda çykarmaga mätäçligi bolan önümçilik, senagat, söwda we täjirçilik kärhanalary üçin amatly şertleri hödürleýäris.

Gymmatlyklar we missiýa

Image
Image
Image
Image
Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor. Vestibulum commodo, ligula non iaculis tristique, erat sem luctus sapien, sed auctor felis nisi sed mauris. Maecenas eu iaculis tortor, ac volutpat ipsum. In eget lacus erat. Nullam nec magna tellus. Vestibulum rutrum velit et nulla tristique, ac sodales risus tempor. Phasellus sed nisi ut nibh accumsan commodo sed a libero. In ut semper felis, a vestibulum mi. Ut et lacus lectus. Vivamus tempus erat et augue bibendum posuere. In mauris metus, ultrices vel vulputate nec, dictum eget nulla. Etiam ac est metus. Mauris at orci pretium, congue erat vel, vulputate eros. In posuere venenatis lacinia. Mauris aliquam faucibus velit, vitae cursus tellus aliquam vel. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.

Gaýtadan işlemek prosesi

Plastigi gaýtadan işlemek ýedi tapgyrly proses bolup, onuň dowamynda dürli görnüşli plastik berk aýyrmak usullaryna sezewar edilýär. Olar ahyrky netijesinde 100 göterimli arassalyk bilen ikinji derejeli çig mallara öwrülmegine çenli el bilen deslapdan saýlanylýar, ýuwulýar, mehaniki taýdan bölünýär we ýüzýän ýuwujy usullaryna we infragyzyl saýlamak usullaryna sezewar edilýär.

Biz bilen habarlaşyň

contact us

Gerekli meýdany dolduryň.
Gerekli meýdany dolduryň.
Gerekli meýdany dolduryň.

Back to top